Enter your email address to follow us and receive notifications of new posts by email.

Key findings of the 2014 Progress Report on Albania

European Commission – Brussels, 8 October 2014

The Progress Report on Albania is part of the 2014 Enlargement Package adopted by the European Commission on 8 October. EU-Albania relations took a clear step forward in 2014 with the decision of the Council to grant Albania the candidate status reflecting the progress made by the country in European integration and in implementing the necessary reforms. (more…)

Përfundimet kyçe të Raportit të Progresit 2014 për Shqipërinë  

Raporti i Progresit për Shqipërinë është pjesë e Paketës së Zgjerimit 2014 miratuar nga Komisioni Evropian më 8 tetor. Marrëdhëniet BE-Shqipëri bënë një hap të qartë përpara në vitin 2014 me vendimin e Këshillit për t’i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat, që reflektonte progresin e bërë nga vendi drejt integrimit evropian dhe zbatimit të reformave të nevojshme. (more…)

EU enlargement in 2014 and beyond: progress and challenges

European Commission – Brussels, 8 October 2014

In a set of annual reports adopted today, the European Commission has assessed the progress made over the past year by the countries wishing to join the EU in the Western Balkans and by Turkey, and the challenges ahead.

Presenting the annual Enlargement Package, Commissioner Štefan Füle said: “Five years ago, we set out to strengthen the credibility and the transformative power of enlargement policy. We put a particular emphasis on three pillars: rule of law in 2012, economic governance in 2013 and this year, we’re setting out new ideas to support public administration reform, and strengthening of democratic institutions. Today, this approach is bearing fruit. The process is credible and is bringing concrete results through reforms that gradually transform the countries concerned, improving stability in our immediate neighbourhood. It also makes the countries better prepared for the EU entry and for the responsibilities of the membership”. (more…)

Zgjerimi në BE në vitin 2014 dhe më tej: progresi dhe sfidat

Komisioni Evropian – Bruksel, 8 tetor 2014

Në një numër raportesh vjetorë të miratuar sot, Komisioni Evropian ka vlerësuar progresin e bërë gjatë vitit të fundit nga vendet e Ballkanin Perëndimor që dëshirojnë t’i bashkohen BE-së dhe nga Turqia, si dhe sfidat që shtrihen përpara.

Duke prezantuar Paketën vjetore të Zgjerimit, Komisioneri Štefan Füle tha: ”Pesë vjet më parë ndërmorëm përforcimin e besueshmërisë dhe fuqisë transformuese të politikës së zgjerimit. I vumë një theks të veçantë tri shtyllave: shtetit ligjor në vitin 2012, qeverisjes ekonomike në vitin 2013, ndërsa këtë vit po ndërmarrim ide të reja për të mbështetur reformën e administratës publike dhe forcimin e institucioneve demokratike. Sot kjo përqasje po jep fryte. Procesi është i besueshëm dhe po sjell rezultate konkrete përmes reformave që i transformojnë gradualisht vendet përkatëse, duke përmirësuar stabilitetin në vendet e afërta fqinje. Po i bën gjithashtu vendet të përgatitura më mirë për hyrje në BE dhe për përgjegjësitë e anëtarësimit”. (more…)

Albania‬ 2014 Progress Report

Find Albania 2014 Progress Report by clicking here

Winners of 2014 European Union Prize for Literature announced at Frankfurt Book Fair

(English version below)

Fituesit e Çmimit Evropian për Letërsinë 2014 të shpallur në Panairin e Librit në Frankfurt

Fituesit e Çmimit Evropian për Letërsinë u shpallën sot në Panairin e Librit në Frankfurt. Çmimi vlerëson autorët më të mirë të rinj dhe në fillimet e karrierës së tyre në Evropë. Fituesit e këtij viti janë: Ben Blushi (Shqipëri), Milen Ruskov (Bullgari), Jan Němec (Republika Çeke), Makis Tsitas (Greqi), Oddný Eir (Islandë), Janis Jonevs (Letoni), Armin Öhri, (Lihtenshtejn), Pierre J. Mejlak (Maltë), Ognjen Spahić (Mali i Zi), Marente de Moor (Holandë), Uglješa Šajtinac (Serbi), Birgül Oğuz (Turqi) dhe Evie Wyld (Mbretëria e Bashkuar). (more…)

Enlargement Strategy and Progress Reports 2014

Brussels (2 October) – The European Commission will adopt its annual Enlargement Strategy and progress reports for the countries of the Western Balkans and Turkey on Wednesday 8 October.  It will be the last time under the current Commission. The Enlargement Strategy will summarise what has been achieved over the last 5 years in this area and outline the key elements of the enlargement policy for the coming period. The progress reports for the seven candidate countries and potential candidates will assess the work done by them over the last 12 months in order to advance the reforms and to continue with transformation in line with the EU criteria. (more…)

EUD Albania Twitter

EU Ambassador Twitter

  • Equality needs every small or big action, both from policies and our individual behaviour. It comes from all of us, every day #WomensDay 7 months ago
  • "It always seems impossible until it's done" – Nelson Mandela. Let’s work with all our strength for full equality&respect #WomensDay 7 months ago

Flickr

Awards for Roma integration to civil society organisations from Western Balkans and Turkey

More Photos

Del.icio.us

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 41 other followers