Enter your email address to follow us and receive notifications of new posts by email.

€ 2.5 million of EU funds to modernise Albania’s Financial Management, Control System and Public Financial Inspection

(English version below)

2.5 milionë € fonde të BE-së për modernizimin e Menaxhimit Financiar, Sistemit të Kontrollit dhe Inspektimit Financiar Publik në Shqipëri

Projekti i binjakëzimit mbi Zbatimin e një Menaxhimi Financiar modern, Sistemit të Kontrollit dhe Inspektimit Financiar Publik në Shqipëri u prezantua dje për ta afruar më shumë vendin me standardet evropiane duke investuar  2.5 milionë € në menaxhimin e financave publike të Shqipërisë. Ministria e Financës e Austrisë dhe Ministria e Ekonomisë dhe Financës e Francës do të bashkëpunojnë me Ministrinë e Financave të Shqipërisë, me mbështetjen e ekspertizës edhe nga Holanda dhe shtete të tjera anëtare. (more…)

Commissioner Hahn welcomes endorsement of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region by Europe’s leaders

(English version below)

Bruksel, 24 tetor 2014 – Komisioneri Hahn përshëndet miratimin nga udhëheqësit e Evropës të Strategjisë së BE-së për Rajonin Adriatik dhe Jonian

Komisioni Evropian përshëndeti sot miratimin nga udhëheqësit e BE-së së Strategjisë së re të BE-së për Rajonin Adriatik dhe Jonian (EUSAIR). Vendimi i sotëm i Këshillit Evropian i jep dritën e gjelbër Strategjisë që u propozua nga Komisioni Evropian qershorin e kaluar (IP/14/690). (more…)

Key findings of the 2014 Progress Report on Albania

European Commission – Brussels, 8 October 2014

The Progress Report on Albania is part of the 2014 Enlargement Package adopted by the European Commission on 8 October. EU-Albania relations took a clear step forward in 2014 with the decision of the Council to grant Albania the candidate status reflecting the progress made by the country in European integration and in implementing the necessary reforms. (more…)

Përfundimet kyçe të Raportit të Progresit 2014 për Shqipërinë  

Raporti i Progresit për Shqipërinë është pjesë e Paketës së Zgjerimit 2014 miratuar nga Komisioni Evropian më 8 tetor. Marrëdhëniet BE-Shqipëri bënë një hap të qartë përpara në vitin 2014 me vendimin e Këshillit për t’i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat, që reflektonte progresin e bërë nga vendi drejt integrimit evropian dhe zbatimit të reformave të nevojshme. (more…)

EU enlargement in 2014 and beyond: progress and challenges

European Commission – Brussels, 8 October 2014

In a set of annual reports adopted today, the European Commission has assessed the progress made over the past year by the countries wishing to join the EU in the Western Balkans and by Turkey, and the challenges ahead.

Presenting the annual Enlargement Package, Commissioner Štefan Füle said: “Five years ago, we set out to strengthen the credibility and the transformative power of enlargement policy. We put a particular emphasis on three pillars: rule of law in 2012, economic governance in 2013 and this year, we’re setting out new ideas to support public administration reform, and strengthening of democratic institutions. Today, this approach is bearing fruit. The process is credible and is bringing concrete results through reforms that gradually transform the countries concerned, improving stability in our immediate neighbourhood. It also makes the countries better prepared for the EU entry and for the responsibilities of the membership”. (more…)

Zgjerimi në BE në vitin 2014 dhe më tej: progresi dhe sfidat

Komisioni Evropian – Bruksel, 8 tetor 2014

Në një numër raportesh vjetorë të miratuar sot, Komisioni Evropian ka vlerësuar progresin e bërë gjatë vitit të fundit nga vendet e Ballkanin Perëndimor që dëshirojnë t’i bashkohen BE-së dhe nga Turqia, si dhe sfidat që shtrihen përpara.

Duke prezantuar Paketën vjetore të Zgjerimit, Komisioneri Štefan Füle tha: ”Pesë vjet më parë ndërmorëm përforcimin e besueshmërisë dhe fuqisë transformuese të politikës së zgjerimit. I vumë një theks të veçantë tri shtyllave: shtetit ligjor në vitin 2012, qeverisjes ekonomike në vitin 2013, ndërsa këtë vit po ndërmarrim ide të reja për të mbështetur reformën e administratës publike dhe forcimin e institucioneve demokratike. Sot kjo përqasje po jep fryte. Procesi është i besueshëm dhe po sjell rezultate konkrete përmes reformave që i transformojnë gradualisht vendet përkatëse, duke përmirësuar stabilitetin në vendet e afërta fqinje. Po i bën gjithashtu vendet të përgatitura më mirë për hyrje në BE dhe për përgjegjësitë e anëtarësimit”. (more…)

Albania‬ 2014 Progress Report

Find Albania 2014 Progress Report by clicking here

EUD Albania Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

EU Ambassador Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Flickr

Awards for Roma integration to civil society organisations from Western Balkans and Turkey

More Photos

Del.icio.us

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 41 other followers